Visie: KrijgsmachtBenelux2035 – België


ALTERNATIEVE DEFENSIE VISIE EN OPZET – KRIJGSMACHT BENELUX 2035 – BELGIË

Ronald Elzenga


INDEX


 • VOORWOORD

Ik huldig het standpunt, dat als je tegen de bezuinigingen op de Belgische defensie bent en voor versterking daarvan, je dit dan niet bij slechts protesteren moet laten, maar dan ook met een alternatieve visie en opzet moet komen.

Hierbij mijn antwoord op de ontwikkelingen in de wereld en de wijze waarop België daarop qua defensie volgens mij zou kunnen reageren. Een opzet en visie die voortdurend bediscussieerd en waar nodig weer bijgewerkt zal worden.

Voor Visie en ambitieniveau heb ik een met Nederland vergelijkbare visie en ambitieniveau gebruikt, aangevuld met zaken en beleid die ik wel over de Belgische positie in deze ken. Ook de meer recente Strategische Visie is meegenomen. Wie mij wil helpen bij het uitgebreider invullen graag!

De nadruk ligt in deze visie op het beoogde defensiemateriaal. Maar een krijgsmacht draait op een ander kapitaal, het personeel werkzaam bij defensie. Een goede en evenwichtige krijgsmacht kan dan ook niet zonder een goed en evenwichtig personeelsbeleid. Daarin valt ten opzichte van de huidige situatie ook veel te veranderen en te verbeteren. Een goed salaris, goede arbeidsvoorwaarden, een duidelijk carrière patroon e.d. Het zal allemaal onderdeel zijn van deze nieuwe krijgsmacht2035. Zodat Defensie weer een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever wordt. Want zonder goed personeel komt geen enkele krijgsmacht van de grond.

BRION (31 van 34)

Een ander cruciaal aspect dat hier (nog) minder aan bod komt zijn de ondersteunende eenheden en diensten. Geen gevechtseenheid kan goed functioneren zonder een hele keten van gevechts- en logistieke ondersteuning als ook middelen en personeel voor opleidingen en training. Ook is er nog een hele administratieve organisatie nodig om alles in goede banen te leiden en vast te leggen. Je moet al gauw in aantallen van 10 op 1 denken wat er aan ondersteuning nodig is zodat 1 infanterist fatsoenlijk kan functioneren en indien nodig vechten.

De keuze van het materiaal of wapensysteem in deze opzet is gelijk aan wat er reeds (nog) is in 2035 of is door mij gekozen op basis van een aantal afwegingen. Zou echter ook een ander merk of type kunnen zijn.

Terug Index


 • BEKNOPTE EUROPESE EN INTERNATIONALE VEILIGHEIDSANALYSE

De mogelijk belangrijkste ontwikkelingen en risico’s binnen Europa en rest van de wereld zijn tot aan 2035:

 • De kans op een grootschalig gewapend conflict op het Europese continent blijft gering. Kleinschalige conflicten, zoals nu in de Oekraïne, of die tussen Griekenland en Turkije, zijn echter wel mogelijk. Ook is er een soort Koude Oorlogssfeer teruggekeerd op het continent door de opgelopen spanningen met Rusland over Oekraïne en haar rol in de conflicten in het Midden-Oosten. Het is echter niet in het belang van de EU om die spanningen met Rusland teveel op te laten lopen. Hierin moet de EU een eigen koers varen ten opzichten van bondgenoot VS, welke hierin een hardere koers vaart. Maar het echte vertrouwen tussen EU en Rusland is weg en blijft weg. Zeker als Rusland zich blijft ontwikkelen richting een dictatuur. Dat maakt energie-afhankelijkheid van Rusland onwenselijk en maakt het ook wenselijk een defensief georiënteerde veiligheids- en militaire structuur te handhaven binnen het NAVO verdragsgebied en het grondgebied van de Europese Unie richting Rusland;

pantserwagen_oekraine__0

 • De aanwezigheid van en kans op conflicten elders in de wereld is daarentegen wel aanzienlijk en neemt richting 2035 ook toe. Het gaat hierbij om zowel conflicten in het lage als in het hoogste geweldsspectrum. Zowel interstatelijke als vaker nog conflicten binnen (failed) staten zelf. Welke van invloed kunnen zijn op de ontwikkelingen in een regio en indirect ook op Europa, Benelux en België;
 • De dreiging van terroristische activiteiten blijft aanwezig en zal richting 2035 zelfs groeien. Zowel globaal als binnen de EU, Benelux en België;

_86690464_86690463

 • De opkomst van nieuwe machtsblokken in de wereld als China en India brengen naast mogelijkheden ook nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Waar India zich blijft ontwikkelingen als democratie blijft in China de 1-partij dictatuur in stand en wordt nationalisme daarbij aangewakkerd. Dit maakt haar beleid minder voorspelbaar en kan dreiging veroorzaken richting voor EU, Benelux en België belangrijke democratische bondgenoten in de regio als ook de belangrijke strategische scheepvaartroutes in de wereld;

transportnetwork

 • Door de economische ongelijkheid in de wereld, effecten van de klimaatverandering, een groeiende wereldbevolking, opkomst van nieuwe machtsblokken als ook toenemende vraag naar grondstoffen, voedsel, drinkwater en strategische delfstoffen zal het verkrijgen als ook het beveiligen van deze strategische bronnen steeds belangrijker worden. Als ook de transportroutes er van en naartoe. Niet alleen in de buurt van België maar ook elders in de wereld, zoals Azië maar bijvoorbeeld ook het Noordpoolgebied. In dit artikel scherp geduid. Open brief aan ons nieuwe parlement;
 • Humanitaire rampen blijven met regelmaat plaatsvinden in de wereld en vragen directe en indirecte steun en inzet van middelen.

minder-rampen-maar-meer-schade-in-2011

Terug Index


 • IMPLICATIES VOOR BELGISCHE DEFENSIE- EN VEILIGHEIDSBELEID

 • Gezien de internationale ontwikkelingen en verschuivende strategische belangen wordt er steeds meer gestreefd naar samenwerking en standaardisatie van materiaal, organisatie(s) en procedures met andere EU-lidstaten. Taakspecialisatie heeft daarbij nog geen prioriteit. Die stap is nog te groot en misschien zelfs wel onwenselijk. Al kunnen er wel accenten worden gelegd, bepaalde oriëntaties worden gekozen. Het streven is dat vooral de interoperabiliteit toeneemt en grotere efficiëntie wordt behaald door gelijksoortig materiaal aan te schaffen. Uiteindelijk zal vooral nog aan het vlagembleem op de uniformen of voer- of vaartuigen zichtbaar zijn uit welke EU-lidstaat men komt. Van een EU-leger zal echter geen sprake zijn. Ondanks grote samenwerking en standaardisatie en de EU battlegroups blijven de lidstaten baas over hun eigen defensie.

1_2615

 • Dit proces zal plaatsvinden binnen een nieuw opgezette EU Defensie-Unie (EDU). Welke gemodelleerd wordt naar de (klassieke) NAVO opzet en zich focust op de collectieve verdediging van het EU-verdragsgebied. Ontstaat als gevolg van de groeiende strategische verschillen en belangen tussen de EU en met name de VS, welke binnen de bestaande NAVO structuur uiteindelijk teveel wrijving oproepen. Dat neemt niet weg dat de trans-Atlantische relatie erg belangrijk blijft, als ook die met Turkije. Deze blijft daarom bestaan binnen een aangepaste NAVO-structuur, waarin de EU enerzijds en de VS, Canada en Turkije (en mogelijk andere landen?) anderzijds overleg voeren en samenwerken op veiligheid- en militaire gebied. Collectief of in coalitions of the willing. Het hoofdkwartier van de EDU komt in Straatsburg.

Meer info:Toekomst EU veiligheidsbeleid – De EDU

20131217_131217a-eu-nato

 • De Belgische krijgsmacht zal een meer maritieme oriëntatie krijgen. België is in meerdere opzichten in grote mate afhankelijk van het water, zowel nationaal als internationaal. Zoals via de havens van Antwerpen en Zeebrugge als ook de internationale waterwegen. De strategische belangen daaromtrent vragen om bescherming en dus inzet van de Belgische krijgsmacht, niet alleen ten lande, maar ook overzee.
 • Er wordt binnen de Benelux een gemeenschappelijke Marine- (Admiraliteit Benelux), Landmacht-, Speciale Operaties-, Luchtmacht- Cyberwarfare en Gendarmeriestaf gevormd.
 • Er zal net als bij Ontwikkelingssamenwerking een vast percentage van het BNP voor defensie vastgesteld. In 10 jaar oplopend naar minimaal 2 procent van het BNP in 2024. Dit zou voor België (bij BNP 2016) een defensiebudget van rond de 10,5 miljard euro per jaar betekenen in 2035.

CQN59jtUkAAMhZk

Terug Index


 • HOOFDTAKEN EN AMBITIENIVEAU

 • HOOFDTAKEN

De gronden voor de inzet van de krijgsmacht zijn opgesomd in ….. In verband hiermee zijn drie hoofdtaken van de krijgsmacht te onderscheiden, te weten:

 • Collectieve Defensie
 • Collectieve veiligheid
 • Bescherming van landgenoten in het buitenland

Andere taken:

 • ondersteuning interne veiligheid
 • humanitaire hulpverlening binnen- en buitenland

image008.png

Terug Index

 • AMBITIENIVEAU

Op basis van de hoofdtaken, de veiligheidsanalyse en de beschikbare financiële middelen is een ambitieniveau geformuleerd.

De Belgische krijgsmacht zal een bijdrage leveren aan de volgende zaken:

 • De bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke (EDU en NAVO) grondgebied, zo nodig met alle beschikbare middelen;
 • Een actieve bijdrage aan het geïntegreerde buitenlandbeleid van België. Het gaat hierbij om:
  – Kwalitatief en technologisch hoogwaardige militaire bijdragen aan internationale operaties in alle delen van het geweldsspectrum. De focus zal daarbij meer liggen op defensieve en op afschrikking gerichte operaties. Waar nodig kan men echter ook offensief optreden.
  – Een bijdrage leveren aan een geïntegreerde, veelomvattende aanpak waarbij verschillende departementen, internationale organisaties, non-gouvernementele organisaties en het (lokale of regionale) bedrijfsleven een rol spelen. Er wordt in dat verband gesproken van de 5D-benadering: DiplomacyDefense en Development, Disaster Relief en Data.
 • DEEmLARXoAAdePc
 • Een bijdrage aan het ambitieniveau van de Europese Unie en EDU. In verband hiermee zal de krijgsmacht een bijdrage leveren aan de collectieve verdediging en reactiecapaciteiten van de Europese Unie, de EDU Battlegroups;
 • Een bijdrage aan het ambitieniveau van de NAVO. In verband hiermee zal de krijgsmacht een bijdrage van wisselende omvang leveren aan de NATO Response Force (NRF);
 • Deelname (continue) aan een operatie in het hogere deel van het geweldsspectrum met een gemechaniseerd bataljon, 1 special force operation group, 8 gevechtsvliegtuigen (+ 2 QRA), 1 gemengde groep (gevecht)helikopters, 2 MALE RPAS UCAVs en of een maritieme taakgroep van verschillende schepen;

image010.png

 • Gelijktijdige deelname gedurende langere tijd aan maximaal twee operaties in het lagere deel van het geweldsspectrum met taakgroepen van bataljonsgrootte of, bij luchtoperaties en maritieme operaties, equivalenten hiervan;
 • Het optreden bij landoperaties als lead nation op brigadeniveau, bij maritieme operaties als lead nation op taakgroepniveau en bij luchtoperaties met bijdragen op gelijkwaardige niveau;
 • De uitvoering van speciale operaties, met inbegrip van evacuatieoperaties en contra-terrorisme-operaties;
 • Verlening van internationale noodhulp op verzoek van civiele autoriteiten.
 • Deelname aan politiemissies, waaronder die van de Europese Gendarmerie Eenheid en aan kleinschalige missies met een civiel-militair karakter;
 • Beschikbaarstelling van (para-)militaire deskundigen ten behoeve van de opleiding, training en advisering van veiligheidsorganisaties in andere landen;
 • Bijdragen binnen de grenzen van het Koninkrijk aan de veiligheid van de samenleving, onder civiel gezag. Het gaat hierbij in het bijzonder om:
  – de uitvoering van nationale taken, zoals de grensbewaking door het Gendarmerie/Rijkswacht Component en de Kustwacht;
  – militaire bijstand bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde evenals de handhaving van de openbare orde en veiligheid, zoals met bijzondere bijstandseenheden en de inzet van de explosievenopruiming;
  – (para)militaire bijstand bij de bestrijding van rampen.

02a6dbbb8743be546dd03e6bfda8c505

Terug Index


 • NIEUWE OPZET BELGISCHE KRIJGSMACHT – ALGEMEEN

Ten aanzien van de Belgische krijgsmacht zou op basis van de veiligheidsanalyse en het ambitieniveau de volgende organisatiestructuur ontstaan. De geschetste opzet vormt een momentopname van hoe de krijgsmacht van België er in 2035 uit zou kunnen zien.

 • Er zal sprake zijn van een meer maritieme oriëntatie, ook gezien het grote belang van de haven van Antwerpen en Zeebrugge voor België. Dit betekent dat meer eenheden via het water kunnen worden verplaatst en/of ingezet.

image012.png

 • Er zal sprake zijn van een meer geïntegreerde krijgsmacht. Waar mogelijk zijn meer afdelingen, eenheden, staven e.d. samengevoegd om tot een grotere standaardisatie en efficiëntie te komen. Dit Commando onder leiding van de Chef Defensie (CHOD) voert het bevel over de 6 Componenten van de Belgische Defensie.

Naamloos

 • De Medische Component zal als zelfstandige component binnen de Belgische krijgsmacht worden opgeheven. De medische eenheden zullen weer onderdeel worden van de verschillende andere componenten en/of onderdeel van een nieuwe Algemene Directie Medische Ondersteuning binnen het Belgische Ministerie van Defensie.
 • Er worden verschillende roulatiesystemen gehanteerd binnen de krijgsmacht. Afhankelijk van inzet en de aard van de taak of missie. Normaliter gaat men bij een missie uit van een 4 fase systeem: opwerken – uitzending – recuperatie – onderhoud.- De missieduur voor (meerjarige) expeditionaire inzet is steeds 4 maanden. Teneinde defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzend cyclus 1op/3af.

_DEC2040

 • Ook wordt er op allerlei wijze samenwerking gezocht met bondgenoten en buurlanden. Binnen de Benelux, EDU en NAVO. Organisatorisch maar ook qua materiaal en procedures.
 • Er komt binnen de Benelux een gemeenschappelijke Marine- (Admiraliteit Benelux), Landmacht-, Speciale Operaties-, Luchtmacht- Cyberwarfare en Gendarmeriestaf.
 • België zal deelnemen aan gemeenschappelijke NAVO en EDU-projecten op het gebied van AWACS, opleiding, tanker, transport en SIGINT/IMINT/COMINT en zal daar materiaal en personeel voor leveren.

Terug Index


 • MARINECOMPONENT

image014

De zeestrijdkrachten zullen in het kader van een groter defensiebudget en zekere oriëntatie worden versterkt. De samenstelling kan naar omstandigheden en soort missie worden aangepast. In de praktijk zullen de meeste schepen zelfstandig taken uitvoeren.

 • De Admiraliteit Benelux is de overkoepelende staf van de Belgische Marinecomponent, het Nederlandse Commando Zeestrijdkrachten en Luxemburgse maritieme inbreng. De staf blijft gehuisvest op de Nederlandse marinebasis te Den Helder. Dit leidt tot een nauwe vorm van Belgische-Nederlandse-Luxemburgse marinesamenwerking op het gebied van operaties, opleidingen, trainingen, logistiek en onderhoud. Hierbij blijven echter alle drie landen soeverein wat betreft de politieke beslissing tot inzet van hun middelen en defensiepersoneel. De Admiraal Benelux (ABNL) is het hoofd van de Admiraliteit Benelux. Deze functie wordt in cumul vervuld door de Nederlandse Commandant der Zeestrijdkrachten (CZSK). Ook de functie van Deputy Admiraal Benelux (DABNL) wordt in cumul volbracht door de Belgische Commandant van de Marinecomponent (NCC, Naval Commando Commander).

C7_v5gyXwAAfveHFlag_ABNL

Terug Index

 • Periodes van uitzending (missie, langdurige oefeningen, bezoeken) zullen in principe maximaal 4 maanden duren. Teneinde de militair na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzend cyclus 1op/3af.
 • De meeste marineschepen worden geschikt gemaakt om meer vaaruren per jaar te maken dan nu gebruikelijk en met een tweetal bemanningen maximaal 8 maanden voor een missie (ver) buiten Nederland te kunnen worden ingezet.
 • Schepen van de operationele taakgroep nemen deel aan andere vlootverbanden (zoals die van de EDU of NAVO).
 • De Nederlands-Belgische Operationele School in Den Helder geeft operationele opleidingen aan het marinepersoneel uit beide landen. Ook militairen uit andere landen zijn er welkom. Ze volgen er gespecialiseerde opleidingen, toegespitst op radio- en dataverbindingen en oorlogsvoering onder water, op het water en tegen luchtdoelen. Zo kan ze het gekwalificeerde en inzetbare personeel afleveren dat beide marines nodig hebben voor hun operaties.
 • EGUERMIN is de Belgisch-Nederlandse school voor mijnenbestrijding op zee. De instelling in Oostende geeft opleiding en training aan scheepbemanningen maar adviseert ook de operationele commando’s op dit vlak, ook in NAVO-verband. De school is door de NAVO erkend als expertisecentrum en heeft vertegenwoordigers bij diverse internationale werkgroepen rond mijnenbestrijding op zee. België en Nederland delen het commando, de instructeurs en het beheer van de school.

WARGAME_NOV2014_web-32

 • De Mine countermeasure vessels Operational Sea Training (MOST) is een trainingseenheid voor mijnenbestrijdingsvaartuigen in Zeebrugge. Hier kunnen de bemanningen een wapentraining doorlopen of de veiligheid aan boord evalueren en verbeteren. De MOST test vooral Nederlandse en Belgische schepen, maar ook van andere NAVO-landen.
 • In het Damage Control Center leren marinebemanningen hoe ze hun overlevingskansen en die van hun schip kunnen verhogen bij een ongeval. Ze volgen er een individuele- en groepstrainingen in brandbestrijding, eerste hulp, stabiliteit, personeelsbeheer en risicoanalyse. Elk bemanningslid moet immers mee kunnen instaan voor de veiligheid aan boord.

its-carabiniere-approaching-the-usns-laramie-for-ras-december-2015-eu-navfor

 • De Nederlandse Zr.Ms. Johan de Witt wordt in 2022 door de Nederlandse Marine afgestoten nadat daar de tweede JSS/JLOS in dienst is gekomen en overgedragen aan het Belgische Marinecomponent.
 • Het zeilend opleidingsschip A958 Zenobe Gramme zal worden afgestoten en de opleidingen overgezet naar de nieuwe opleidingsschepen van Zeestrijdkrachten Benelux.
 • De Nederlandse Zr.Ms. Rotterdam wordt in 2029 binnen de Nederlandse Marine vervangen door een LHD carrier. Tegen 2033 zal dan een 2e LHD carrier samen met Nederland en Luxemburg worden aangeschaft ter vervanging van de  Belgisch/Luxemburgse LPD (voormalige Zr.Ms. Johan de Witt).
 • België en Luxemburg zullen de laatste twee Nederlandse onderzeeboten ook mede financieren en ook personeel gaan leveren.

 

Terug Index

SCHEMA VERVANGING ZEESTRIJDKRACHTEN BENELUX

Dit zal in 2035 het volgende beeld opleveren aan middelen:
(aantallen schattingen en voorlopig)

 • 4x multifunctionele fregatten
  Ter vervanging van de twee M-fregatten worden vanaf 2024 een 4-tal nieuwe fregatten ingevoerd van een multifunctionele variant (MPF). Primaire taak ASW, secundair AAW.

Op- en aanmerkingen:
– Op het aanwezige flexdek zal een kleine amfibische gevechtsgroep kunnen worden vervoerd, als ook mijnruimings- en legsystemen (waaronder drones), landings- en (onbemande) patrouillevaartuigen, een mobiel hospitaal en/of een commandocentrum als ook vrachtcontainers.
– De fregatten worden gelijk aan de nieuwe MPF fregatten van de Nederlandse Marine.
– Alle schepen krijgen naast een 127mm kanon een 4-tal CIWS’s (2x CT40 40mm kanon en 2x een RAM-variant) en 5x Hitrole 12,7mm. Ook komen er voorzieningen en capaciteit om een laser-variant aan te brengen als CIWS. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Ook wordt er ter vervanging van de bestaande Harpoon een nieuw anti-scheepsraketsysteem ingevoerd met groter bereik. Welke naast tegen schepen ook tegen landdoelen ingezet kan worden (Naval Strike Missile (NSM)).
– Gekozen wordt voor een VLS met het Europese Sylver/Aster-raketsysteem.
– In deze VLS kunnen ook Storm Shadow kruisraketten worden meegevoerd.
-De nieuwe MPFs kunnen 2 NH90s en kleine VTOL-UCAVs meenemen of in een mix met een AW169M of een grotere VTOL-UCAV.
– De nieuwe MPFs zullen tot 4 LCP/USVs kunnen meevoeren in de midscheepse Mission bay voor o.a. patrouille- of MCM taak of hydrografische opdrachten of maximaal 10x 1 TEU containers. Meestal een mix.
– Er wordt nadrukkelijk gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere Europese landen. Samenwerking wordt gezocht met Duitsland waarbij samen met Nederland wordt ingestapt bij haar MKS180/F126 project.
– Nederland zal ook vier van deze schepen aanschaffen, die in nauwe samenwerking met België binnen de Marine Benelux onder de Admiraal Benelux (ABNL) zullen worden ingezet. Hierbij blijven echter beide landen soeverein wat betreft de politieke beslissing tot inzet van hun schepen.
mks-180-image01-kopiemks-180-image02-kopie
thales_rapidseaguardian_ciws_euronaval_2016_news174289_1

 • 8x ASW Unmanned Surface Vessel (ASWUSV)
  Deze vaartuigen zijn in staat om lange tijd zelfstandig en onbemand rond te varen en bepaalde gebieden af te zoeken naar onderzeeboten. Waar mogelijk en nodig die te volgen en diens locatie door te geven aan andere schepen of vliegtuigen, welke de onderzeeboot ook kunnen bestrijden. Invoering vanaf 2025.

Op- en aanmerkingen:
– Daarvoor hebben zij verschillende apparatuur aan boord. Onder andere verschillende sonarsystemen. Van boeg-, dip- en sleepsonars.
– De achterzijde van het vaartuig zal een klein helidek hebben om zo indien nodig (bijvoorbeeld voor onderhoud/reparatie) personeel naar en van het vaartuig te verplaatsen als ook middelgrote en kleinere VTOL UCAVs van(af) te laten opereren (bijtanken?).
– De vaartuigen zullen 1x CT40 40mm CIWS en 2x Hitrole 12,7mm hebben voor zelfverdediging. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– – Kunnen zelfstandig langere tijd opereren, maar worden gevolgd en aangestuurd vanuit een commandocentrum. Dat kan op een schip zijn, in de lucht of op land.
– Dit project, geïnspireerd op het ACTUV programma van de Amerikanen, wordt samen met Nederland (en mogelijk andere bondgenoten) ontwikkeld en zal nauw worden  samengewerkt bij inzet.
– De vaartuigen kunnen ook met een kleine bemanning ingezet worden, een Optionally piloted vehicle (OPV) dus. Of vanuit een begeleidend vaartuig of vliegtuig worden aangestuurd.
– Gebaseerd op het CMN Ocean Eagle ontwerp. Waarbij de slipway voor de RHIB is vervangen door een (sleep/dip)sonar-installatie.
c022l5ywgaab0ln-jpg-large-kopiecfskujew4aerhfb-kopie

 • 1x LPD (Amfibisch transport- en commandoschip)
  Een transport- en commandoschip voor het vervoer van een combat group (bataljon) en hun materiaal. Het dok biedt ruimte aan vier LCM’s en er kunnen ook nog 4x LCVPs mee in davits. Het helikopterdek is o.a. geschikt voor inzet van gevechts-en transporthelikopters en VTOL UCAVs.

Op en aanmerkingen:
– De LPD wordt de in 2022 van Nederland overgenomen Zr.Ms. Johan de Witt. De overname is door zowel België als Luxemburg gefinancierd en beiden landen bemensen het schip.
– Behalve als transport- en amfibisch landingsvaartuig zal het ook kunnen functioneren als commandoschip. Het kan zo amfibische of mijnbestrijdingsoperaties coördineren. Daarvoor heeft het extra communicatiemiddelen en ruimte aan boord voor een commando-staf als ook middelen ter ondersteuning van dat soort operaties.
– De hangaar heeft een capaciteit voor vier grote (Chinooks) of zes middelgrote (NH90) helikopters of mix met VTOL UCAVs, AW169Ms of Apaches.
– De bewapening van de LPD zal bestaan uit o.a. 2x Goalkeeper 30mm kanon CIWS, 2x RAM-variant CIWS en 5x Hitrole 12,7mm. De beoogde LHD zal o.a. 2x CT40mm kanon CIWS, 2x RAM-variant CIWS, een VLS voor Sylver/Aster-raketsysteem en 6x Hitrole 12,7mm krijgen. Ook zijn er voorzieningen en capaciteit aanwezig om een laser-variant aan te brengen als CIWS zo snel die operationeel worden. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Zowel de LPD als LHD kunnen ook LCP/USVs meevoeren en inzetten voor o.a. patrouille- of MCM taak of hydrografische opdrachten.
– Tegen 2033 zal een LHD samen met Nederland en Luxemburg worden aangeschaft ter vervanging van de BE/LUX LPD. Welke laatste dan zal worden afgestoten. Via o.a. een ski jump kunnen maximaal 20 F-35Bs STOVL of een andere mix met verschillende helikopters en (S)VTOL UCAVs van het CLSK vanaf het dek opereren. Ook kan de LHD in een dok 4 LCM’s meevoeren en mix van LCVPs en LCP/USVs in dok en davits.
zr-ms-johan-de-witt-en-nh90-helikopter-1024x683image032
file

 • 1x LOS/LSS (Logistiek Ondersteuningsschip)
  Die ondersteunende taken kan uitvoeren (tanken en bevoorrading) en eveneens geschikt is voor de inzet van (gevecht)helikopters en bewapende UAV’s (VTOL variant), amfibische operaties kan ondersteunen en allerlei soorten materiaal kan vervoeren. Dichtbij maar ook ver van huis, bijvoorbeeld in Azië.

Op- en aanmerkingen:
– Het schip heeft davits op het middendek om zo een tweetal LCMs of LCVPs te kunnen meevoeren.
– Het vaartuig zal naast de LCMs of LCVPs ook meerdere LCP/USVs kunnen meevoeren en inzetten voor o.a. patrouille- of MCM taak of hydrografische opdrachten.
– De hangaar biedt plaats aan 2 NH90s met gevouwen rotors. Of een andere mix met VTOL UCAVs, AW169Ms of Apaches.
– Bewapening zal bestaan uit o.a. 2x CT40 40mm, 2x RAM CIWS en 5x Hitrole 12,7mm. Ook zijn er voorzieningen en capaciteit aanwezig om een laser-variant aan te brengen als CIWS zo snel die operationeel worden. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Het vaartuig wordt in 2031 operationeel en Luxemburg zal financieel en voor het bemensen bijdragen. In 2035 volgt er een Nederlands zusterschip.
– De beide LOS/LSSen zullen zich met name richten op het bevoorraden van de eskaders/taakgroepen bestaande uit fregatten of MCM-moederschepen of mix.
– Gebaseerd op Damen Supporter 19000.
Logistic_Support_Vessel_Supporter_19000Damen_Logistic_Support_Vessel_Supporter_19000

 • 8x multifunctionele mijnenbestrijdingsvaartuigen (MCM)
  De 6 mijnenjagers van de Aster-klasse, aangevuld met 6 Nederlandse mijnenjagers van hetzelfde type zullen binnen de Zeestrijdkrachten Benelux wat betreft België vanaf 2023 worden vervangen door een 8-tal nieuwe MCM vaartuigen.

Op- en aanmerkingen:
– Blijven hard nodig gezien de blijvende grote dreiging van zeemijnen en ook de zorg rond explosieven in onder andere de Noordzee.
– Er wordt opnieuw samenwerking gezocht met Nederland en andere Europese landen (Noorwegen en Duitsland?).
– Ook hebben de beoogde MPF fregatten een secundaire MCM-capaciteit.
– De vaartuigen kunnen LCP/USVs meevoeren en inzetten voor o.a. patrouille- of MCM taak of hydrografische opdrachten.
– De vaartuigen krijgen o.a. een 1x CT40 40mm CIWS, 1x RAM-variant en 2x Hitrole 12,7mm voor zelfverdediging. Ook zijn er voorzieningen en capaciteit aanwezig om een laser-variant aan te brengen als CIWS zo snel die operationeel worden. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord.
– Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters (alleen ondersteuning) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig).
– Het vaartuig fungeert als moederschip voor verschillende onbemande oppervlakte- en onderwaterdrones van de ATLAS ELEKTRONIK group die voor mijnen zoeken en onschadelijk maken kunnen worden ingezet.
– Gebaseerd op Damen Multi-Role Auxiliary Vessel 3600. Een beduidend groter vaartuig dan de Aster-klasse.
image046arcims-usv

 • Verschillende ondersteunende vaartuigen
  zoals landings-, sleep, opleidings- en onderzoeksvaartuigen.
 • 1x nieuw hydrografische opnemingsvaartuigen (HOV). De A962 Belgica zal rond 2022 worden vervangen door een nieuwe HOV op basis van hetzelfde model als de MCM moedervaartuigen (Damen Multi-role Auxiliary Vessel 3600). Bewapening zal bestaan uit o.a. een 1x CT40 40mm CIWS, 1 RAM variant en 2x Hitrole 12,7mm. Ook zijn er voorzieningen en capaciteit aanwezig om een laser-variant aan te brengen als CIWS zo snel die operationeel worden. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord. Zal 2 LCP/USVs meevoeren. Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters (alleen ondersteuning) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig).

image038multi_role_auxiliary_vessel_3600-sigint

 • 1x vaartuig voor SIGINT^ (gebaseerd op Multi-Role Auxiliary Vessel 3600 met containerized SIGINT sensoren en systemen). Bewapening bestaat o.a. uit 1x RAM CIWS en 2x Hitrole 12,7mm. Ook zijn er voorzieningen en capaciteit aanwezig om een laser-variant aan te brengen als CIWS zo snel die operationeel worden. Ook is er een hard-kill anti-torpedo systeem aan boord. Zal 2 LCP/USVs meevoeren. Ook is er een helikopterplatform voor inzet van helikopters (alleen ondersteuning) of UAVs (kleine hangaar voor aanwezig). Invoering in 2031.
 • 2x duikvaartuigen (DV). Nieuwe vaartuigen vanaf 2022 ingevoerd en gelijk aan de nieuwe Nederlandse duikvaartuigen op basis van Damen Multi-Role Auxiliary Vessel 660. Opereren in de kustwateren en zeehavens. Ook geschikt voor MCM en hydrografische taken. Werken nauw samen met de 6 Nederlandse duikvaartuigen binnen de grenzen van de Benelux. Bewapening bestaat o.a. uit 3x Hitrole 12,7mm. Kan naast Rhibs eveneens 1 LCP/USV meevoeren.

multi_role_auxiliary_vessel_660Multi_Role_Auxiliary_Vessel_660_EOCD_Diving_OPS

 • 2x kustsleepboten
 • 2x havensleepboten
 • 1x brandstoflichter
 • 2x communicatievaartuigen
 • 82x landings- en patrouillevaartuigen/USVs:
  7x LCM’s (1×4 op LPD/LHD, 1×2 op LOS, 1x voor opleiding/reserve) (model als LCM-1E)
  image032image052
  5x Mexeflote rafts (1×2 op LPD/LHD, 1×2 op LOS, 1x voor opleiding/reserve)
  5x LCVPs (1×4 op LPD/LHD, 1x voor opleiding/reserve)
  image036Naamloos kopie
  65x LCP/USVs (4×2 op MPF, 1×4 op LPD/LHD, 1×4 op LOS, 8×2 op MCM, 1×2 op HOV, 2×1 op DV, 1×2 op SIGINT, 16x voor SOF, 7x voor opleiding/reserve). Gebaseerd op de ARCIMS van ATLAS ELEKTRONIK. Krijgt bepantsering bij kajuit en vitale plaatsen. Zowel bemand als onbemand inzetbaar met verschillende modules (MCM, ASW, HOV, patrouille, transport) en bewapening. Bemand: bemanning 3 + 8 tot 16 bepakte militairen.
 • En verschillende bemande en onbemande (duik)vaartuigen, RHIBs, UCAVs (zie Luchtcomponent) en drones.

Terug Index


 • LANDCOMPONENT

De belangrijkste elementen voor dit component worden:

 • Alle landstrijdkrachten gaan zich qua training meer maritiem oriënteren en kunnen daardoor kunnen allen vanuit (marine)schepen worden ingezet indien nodig.
 • De omvang van de landstrijdkrachten wordt 1 brigadestaf en 4 zelfstandige gemechaniseerde bataljons.
 • Er zal een brigadestafstructuur blijven bestaan. Maar de nadruk zal steeds meer liggen op kleinere eenheden, met name versterkte compagnieën en bataljons.

image044.png

 • Er wordt nauw samengewerkt met het Nederlandse Commando Landstrijdkrachten en de Luxemburgse Landcomponent binnen een gemeenschappelijke Staf Landstrijdkrachten Benelux. Deze overkoepelende staf wordt gehuisvest op de Nederlandse Kromhoutkazerne in Utrecht. Dit zal leiden tot een nauwe vorm van Belgische, Nederlandse en Luxemburgse samenwerking op het gebied van operaties, opleidingen, trainingen, logistiek en onderhoud. Hierbij blijven echter alle drie landen soeverein wat betreft de politieke beslissing tot inzet van hun middelen. De Commandant Landstrijdkrachten Benelux is het hoofd van deze staf. Deze functie wordt in cumul vervuld door de Nederlandse Commandant Commando Landstrijdkrachten. De functie van Deputy Commandant Landstrijdkrachten Benelux wordt in cumul volbracht door de Belgische commandant van het Landcomponent.
 • Er wordt samen met Frankrijk een gemeenschappelijke Legerkorps- en divisiestaf gevormd.
 • Het materiaalpakket wordt modern, evenwichtig en toereikend om de taken goed te kunnen uitvoeren.
 • Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) staat in voor het opruimen van munitie afkomstig van de beide wereldoorlogen en reageert jaarlijks op gemiddeld 3.500 oproepen.
 • Er zijn vier trainingskampen waar militairen hun vaardigheden, gaande van kaartlezen tot trainen met voertuigen, voor al die opdrachten kunnen bijschaven. Kamp Beverlo in Leopoldsburg, Kamp Elsenborn, Kamp Lagland in Aarlen, Kamp Marche-en-Famenne.
 • Het aantal bases wordt verder teruggebracht en waar mogelijk samengevoegd met die van het Marine-, Lucht-, en Speciale operatie Componenten.

Het Landcomponent zal in 2035 bestaan uit:

 • 1 FR/BE legerkorps Staf, 1 FR/BE divisie Staf, 1 BE brigadestaf en 4 zelfstandige gemechaniseerde bataljons.
 • 1 Frans/Belgisch legerkorps Staf en EDU legerkorps staf.
 • 1 Frans/Belgisch divisie Staf en EDU divisie staf. De Mechanized Brigade ondergebracht bij de Franse .?. Divisie.

569422743_B971612832Z.1_20131214135231_000_G4O1LKBF0.1-0-600x401

 • Hoofdkwartier Mechanized Brigade (in Leopoldsburg)
 • Gemechaniseerd Bataljon Bevrijding-5e Linie
 • Gemechaniseerd Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn/Grenadiers
 • Gemechaniseerd Bataillon de Chasseurs Ardennais
 • Gemechaniseerd 1/3 Bataillon de Lanciers
 • Plus verschillende ondersteunende eenheden o.a.:
 • 1 Regiment Veldartillerie
 • 1/3 Bataillon de Lanciers
 • 18 Bataljon Logistiek
 • 4 Bataillon de Génie
 • 10 Groep Communicatie- en Informatiesystemen

image046.png

Op- en aanmerkingen:
– De brigadestaf zal de 4 zelfstandige gemechaniseerde bataljons aansturen.
– De Lichte Brigade en Special Forces worden ondergebracht bij het nieuwe Speciale Operaties Component.
– Een bataljon zal beschikbaar zijn voor directe inzet.
– Bij 4 gemechaniseerde bataljons zal het gaan om Leopard 2 tanks (en rond 2030(?) mogelijke instroom Leopard 3(?) met 130mm kanon) als gevechtsondersteunings-voertuig en VBCI AIVs als gepantserd infanteriegevechtsvoertuigen (VBCI met CT40 40mm kanon+ATGW). Als ook o.a. Jaguar, LMV2s en trucks in ondersteunende taken. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active protection system (APS).
– De missieduur voor (meerjarige) expeditionaire inzet wordt steeds 4 maanden. Teneinde defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzend cyclus 1op/3af.

Saut en parachute (21)_1

Terug Index

 • GRONDGEBONDEN LUCHTVERDEDIGINGSCOMMANDO

De beoogde zwaardere grondgebonden luchtverdedigingsmiddelen zullen zowel de luchtverdediging voor eenheden van het Landcomponent verzorgen als de luchtverdediging van vaste objecten zoals legerbases en vliegvelden (met o.a. C-RAM).

Op- en aanmerkingen:
– Het commando wordt gelegerd op Militair Kwartier Lombardsijde.
– Het zwaardere systeem bestaat tot 2027 uit een van Nederland overgenomen (4e) Patriot batterij waarmee ervaring wordt opgedaan. Vanaf 2027 uit SAMP/T in 2 batterijen.
mbda_showcases_new_air_defense_missile_systems_at_mspo_2014_640_002image074
– Daarnaast het lichtere NASAMS-II(I) systeem in een 2-tal batterijen. Met nieuwe raket (Meteor AAM in SAM uitvoering?!).
– Er zal een nieuw systeem worden aangeschaft met CT40 40mm kanon CIWS en licht SAM-systeem. Ook zijn er voorzieningen en capaciteit aanwezig om een laser-variant aan te brengen als CIWS zo snel die operationeel worden. De systemen worden aangebracht op +/- 30 VBCI pantservoertuigen en/of vrachtwagens. De systemen worden van hetzelfde type als de CIWS voor fregatten en andere marineschepen. De systemen worden verdeeld over de luchtdoelbatterijen maar kunnen ook zelfstandig optreden. Ook een laser-variant of toevoeging aan bestaand kanon of SAM systeem zal zijn intrede doen als die operationeel beschikbaar komt.
image076image054

Terug Index

Dit zal in 2035 het volgende beeld opleveren aan middelen:
(aantallen schattingen en voorlopig)

 • +/- 100x Leopard 2/3s in verschillende varianten.
  Waaronder ongeveer 80 gevechtstanks. Naast genie-, bergings-, en bruglegtanks. De beoogde nieuwe Leopard 3(?) gevechtstanks met o.a. 130mm kanon. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active protection system (APS).

image056.pngleopard-iii-a1

 • +/- 200x VBCI AIV in verschillende varianten
  Waaronder ongeveer 150 IGVs. Naast commando. IGV met o.a. CT40 40mm kanon en ATGW. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active protection system (APS).

2006-2-grandvbci-image06

 • +/- 200x Griffon AMVs in verschillende varianten
  Waaronder commando, mortier, ambulance, genie en cargo. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active protection system (APS). Mortierdrager wordt uitgerust met het AMOS 120mm systeem.

griffon_cgme_1Griffon_VBMR_6x6_Armoured_Multi-role_vehicle_France_French_army_defense_industry_military_equipment_001

 • +/- 100x Jaguar’s in verschillende uitvoeringen
  Waaronder verkenning en voorwaartse waarneming. Met CT40 40mm kanon en ATGW. Voertuigen zijn uitgevoerd met een active protection system (APS).

DC7QsFVXUAAFMepDC7QtpAXsAAV_EX

 • +/- 20x Wiesel UGV in verkenning/bewakingsuitvoering
  Gebaseerd op Wiesel 1 recce. Onbemand, maar ook optioneel door mens te besturen (OPV). Met RWS 40mm granaatwerper. Voertuigen worden uitgevoerd met een active protection system (APS).

image120image122

 • +/- 400x Lynx LMV2’s in verschillende varianten
  Veelal uitgerust met een RWS 40mm granaatwerper of 12,7mm machinegeweer. Vele voertuigen worden uitgevoerd met een active protection system (APS).

lmv2-696x464image074

 • +/- 40x gemotoriseerde artillerie
  Beschikken over slimme 155mm munitie. Getoonde afbeelding de Franse Caesar 8×8.

CAESAR_1Caesar155mm

 • +/- 20x MLRS op truck
  Ook ATACMS beschikbaar.  Afbeelding HIMARS.

100620-A-7730J-032index

 • plus enkele duizenden vrachtwagens, kleinere en gespecialiseerde voertuigen en ander materiaal…zoals (kleinere) drones (voor grote zie LUCO) en onbemande voertuigen.. voor verschillende taken.

Terug Index

__________________________________________________ 

 

 • SPECIALE OPERATIES COMPONENT

In deze alternatieve defensie opzet wordt een nieuwe Speciale Operaties Component opgezet. Die wordt verantwoordelijk voor alle speciale operaties binnen de Belgische krijgsmacht. Alle huidige speciale eenheden worden samengebracht onder dit nieuwe Component. Ook het bataljon van Luxemburg zal onder dit component gaan vallen.

 • Dit moet tot een meer efficiënte en daadkrachtige organisatie leiden die indien nodig in België, Europa maar ook daarbuiten kan optreden. Op zee en vanuit zee, door de lucht, over water en onder water maar ook op en over land.

Cjd5VurXEAAwEG0

 • De eenheden worden een flexibele, snel inzetbare, goed getrainde, lichte strijdkracht met verschillende speciale kwaliteiten die het hun mogelijk maken ingezet te worden tegen een grote variëteit van conventionele en onconventionele doelen. Te denken valt aan luchtlandings-, luchtmobiele en amfibische operaties. Verkenningsmissies, in- en ex-filtratie, beveiligen diplomatieke posten of landgenoten in het buitenland, bevrijden gijzelaars, vliegvelden of havens zeker stellen.
 • Er wordt nauw samengewerkt met het Nederlandse Commando Speciale Operaties en de Luxemburgse eenheid binnen de Staf Speciale Operaties Benelux. Deze overkoepelende staf wordt gehuisvest op de Belgische Kazerne te Marche-en-Famenne. Dit zal leiden tot een nauwe vorm van Belgische, Nederlandse en Luxemburgse samenwerking op het gebied van operatiën, opleidingen, trainingen, logistiek en onderhoud. Hierbij blijven echter alle drie landen soeverein wat betreft de politieke beslissing tot inzet van hun eenheden en middelen. De Commandant Speciale Operaties Benelux is het hoofd van deze staf. Deze functie wordt in cumul vervuld door de Belgische Commandant Speciale Operaties Component. De functie van Deputy Commandant Speciale Operaties Benelux wordt in cumul volbracht door de Nederlandse commandant van het Commando Speciale Operaties.

ChNxel6W4AAdn1A.jpg-large

 • Er zal ook nauw worden samengewerkt met andere bondgenoten en meer specifiek Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
 • De missieduur voor (meerjarige) expeditionaire inzet wordt steeds 4 maanden. Teneinde defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzend cyclus 1op/3af.

Het Speciale Operaties Component zal in 2035 bestaan uit:

 • 1 BENELUX divisiestaf, 1 brigadestaf en 4 bataljons en 2 commandogroepen
 • 1 BENELUX divisiestaf en EDU divisiestaf.
 • Hoofdkwartier Brigade stafgroep SOCO
 • 2 Bataillon de Rangers (luchtlanding/luchtmobiel)(was 2 Bataljon Commando’s)
 • 3 Bataljon Marine Commando’s (mariniers)(was 3 Bataljon Parachutisten)
 • Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie (luchtmobiel)
 • Bataljon Luxemburg (luchtmobiel)
 • Special Forces Group (SF Gp)
  – Stafverzorgingsgroep
  – 2 Commandogroepen
  – Opleidings- en trainingsgroep speciale operaties
 • Plus verschillende ondersteunende eenheden.
 • 2e Regiment Veldartillerie
 • ISTAR bataljon
 • 4e Bataillon Logistique
 • 11 Bataljon Genie
 • 4 Groupe Systèmes de Communication et d’Information

98859_Azoug_Malek

Terug Index

Dit zal in 2035 het volgende beeld opleveren aan middelen:
(aantallen schattingen en voorlopig)

 • +/- 100x BvS10 mk III in verschillende varianten
  Veelal uitgerust met een RWS 40mm granaatwerper of 12,7mm machinegeweer. Mortierdrager met het AMOS 120mm systeem. Meeste voertuigen uitgevoerd met een active protection system (APS).

 bae-bvs10-1306-21_redtekanemobq7

 • +/- 20x Wiesel UGV in verkenning/bewakingsuitvoering.
  Gebaseerd op Wiesel 1 recce. Onbemand, maar ook optioneel door mens te besturen  (OPV). Met RWS 40mm granaatwerper. +/- 5x van Luxemburgs bataljon. Voertuigen uitgevoerd met een active protection system (APS).

image120bw_wiesel-04

 •  +/- 40x Wiesel UGV in bevoorradingsuitvoering.
  Gebaseerd op Wiesel 2 Onbemand, maar ook optioneel door mens te besturen (OPV). Met RWS 40mm granaatwerper. +/- 10x van Luxemburgs bataljon. Voertuigen uitgevoerd met een active protection system (APS).

image124image126

 • +/- 300x Mungo 2s LTTV in verschillende varianten.
  Waarvan +/- 100x van Luxemburgs bataljon. Veelal uitgerust met een RWS 40mm granaatwerper of 12,7mm machinegeweer. Voertuigen uitgevoerd met een active protection system (APS).

LTTV Retusche_MUNGO3_01

 • +/- 400x RRVs Fox.
  Verkenner en transport. +/- 100x van Luxemburgs bataljon. Veelal uitgerust met een RWS 40mm granaatwerper of 12,7mm machinegeweer. Veel voertuigen uitgevoerd met een active protection system (APS).

image100image102.png

 • +/- 200x Quads 4×4
  Verkenner en transport. +/- 50x van Luxemburgs bataljon

image136image138

 • +/- 20x waterscooters
  Verkenning en transport. +/- 5 van Luxemburgse Bataljon.
 • +/- 40x gemotoriseerde artillerie
  Beschikken over slimme 155mm munitie. Getoonde afbeelding de Franse Caesar. +/- 10 van Luxemburgse Bataljon

Caesar (Frankrijk)_001image106

 • +/- 20x MLRS op truck
  Ook ATACMS beschikbaar. Afbeelding HIMARS. +/- 5 van Luxemburgse Bataljon.

image110index

 • plus verschillende andere voer-,vaar- en vliegtuigen, motoren, bewapening en hulpmiddelen.

12308706_1720794358154421_8066893846546428689_n

Op- en aanmerkingen:
– Er wordt geregeld samengewerkt met andere eenheden binnen de krijgsmacht in zogenoemde Special Operations Task Groups.
– Voor een deel hebben de eenheden hun eigen bewapening en materiaal, waaronder voertuigen. Zwaardere bewapening, voer- en vaartuigen en bijvoorbeeld helikopters worden betrokken vanuit de andere krijgsmacht componenten.
– Het kan een bataljon en een commando-peloton leveren voor inzet en deze indien nodig langdurig in stand houden.

Terug Index

__________________________________________________ 

 

 • LUCHTCOMPONENT

De Belangrijkste elementen voor dit component worden:

 • Het Luchtcomponent zal zich in deze alternatieve defensie opzet ook meer maritiem gaan oriënteren. Zowel de gevechts- als transporthelikopters kunnen vanaf marineschepen opereren.
 • Het aantal gevechtsvliegtuigen groeit van nu beoogde 34 naar 66 rond 2035.
 • Luchtcomponent-bases zijn waar mogelijk verder samengevoegd met bases van de andere componenten.
 • Andere middelen worden versterkt, zoals transporthelikopters, invoering van UAVs, of op 1 type gestandaardiseerd.
 • België zal deelnemen aan gemeenschappelijke NAVO en EDU-projecten op het gebied van AWACS, opleiding, tanker, transport en SIGINT/IMINT/COMINT en levert daar materiaal en personeel aan.

aircomp_0_0

 • Er wordt nauw samengewerkt met bondgenoten binnen NAVO en EDU verband.
 • Er wordt nauw samengewerkt met het Nederlandse Commando Luchtstrijdkrachten en Luxemburgse inbreng binnen een gemeenschappelijke Staf Luchtstrijdkrachten Benelux. Deze overkoepelende staf wordt gehuisvest op het Nederlandse luchtmacht hoofdkwartier te Breda. Dit zal leiden tot een nauwe vorm van Nederlandse, Belgische en Luxemburgse samenwerking op het gebied van operaties, opleidingen, trainingen, logistiek en onderhoud. Hierbij blijven echter alle drie landen soeverein wat betreft de politieke beslissing tot inzet van hun middelen. De Commandant Luchtstrijdkrachten Benelux is het hoofd van deze staf. Deze functie wordt in cumul vervuld door de Nederlandse Commandant Luchtstrijdkrachten. De functie van Deputy Commandant Luchtstrijdkrachten Benelux wordt in cumul volbracht door de Belgische commandant van het Lucht Component.
 • Er is in lijn met het Nederlandse Defensie Helikopter Commando (DHC) ook binnen de Benelux een Benelux Helikopter Commando opgezet. Die om zijn beurt weer nauw samenwerkt binnen soortgelijke commando’s binnen de NAVO en EDU.
 • De missieduur voor (meerjarige) expeditionaire inzet wordt steeds 4 maanden. Teneinde defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzend cyclus 1op/3af.

image140

Terug Index

Dit zal in 2035 het volgende beeld opleveren aan middelen:
(aantallen schattingen en voorlopig)

Gevechtsvliegtuigen en UCAVs:

 • 3 smaldelen gevechtsvliegtuigen (2 en 10 Tactische Wing 31ste, 349ste, 350ste smaldelen) – 66x F-35A/B.
  Met 349ste en 350ste smaldeel ieder 16 F-35A toestellen + 4 voor opleiding + 2 toestel voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve = 22 x2 = 44x F-35As.
  Met 31ste smaldeel met 16 F-35B toestellen + 4 voor opleiding + 2 toestel voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve = 22x F-35Bs.

Bestelschema F-35 A en B Luchtstrijdkrachten Benelux
Op- en aanmerkingen:
– Omdat er rond 2029 en 2033 twee LHD carriers worden ingevoerd binnen de Zeemacht Benelux zullen 1 Nederlands squadron (321) en een Belgisch smaldeel (31ste) gaan bestaan uit de B-versie van de F-35. Zo kan ook worden opgetreden vanaf vliegdekschepen en LHDs van bondgenoten die ook met de F35B gaan werken.
– Er zal nauw worden samengewerkt met het Nederlandse squadrons en hun F35A en Bs.
– 5x F-35Bs worden gefinancierd en bemenst door Luxemburg.
– De opleiding wordt in Europa zelf uitgevoerd. In samenwerking met andere Europese gebruikers van de F-35. Bij het Nederlandse 323 squadron worden zowel opleidings- als testtoestellen van de F35 van zowel Nederland als België ondergebracht. Geplaatst op opleidingsbases in de VS of elders in Europa.
image110.pngunknown

 • 1 smaldeel grote UCAVs (80ste smaldeel) – 11x MALE RPAS UCAV
  Voor inlichtingen en observatietaak als ook grondondersteuning. 8 RPASs + 2 voor opleiding + 1 voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve = 11x MALE RPAS.

Op- en aanmerkingen:
– Er zijn voor de UCAVs 5 grondstations beschikbaar plus 1 voor logistieke en operationele reserve.
– De UCAV’s zullen veel samenwerken met gevechtsvliegtuigen en helikopters. Zijn dan ook in staat tot het uitvoeren van (gezamenlijke) patrouille als ook gevechtstaken.
– Ook inzetbaar voor ASW en SIGINT/IMINT/COMINT.
– België zal meedoen aan het nEUROn UCAV project die op termijn de MALE RPAS UCAVs zullen vervangen.
– Naast deze grote U(C)AVs zijn er ook nog een middelgrote (zie hieronder) en groter aantal kleinere vaste vleugel modellen U(C)AVs beschikbaar.
image146image148

 • 1 smaldeel middelgrote UCAVs (84ste smaldeel) – 33x UCAV
  Voor bewakingstaken, inwinnen inlichtingen en observatietaak als ook grondondersteuning. 24 UCAV + 6 voor opleiding + 3 voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve = 33x UCAVs. 5 gefinancierd en bemenst door Luxemburg.

Op- en aanmerkingen:
– Als mogelijk uitvoering de LUNA NG TUAS. Kan ook een ander model worden. Zowel vanaf land als marinevaartuigen inzetbaar.
– Er zijn voor de UCAVs 9 grondstations in gepantserde containers beschikbaar plus 1 voor logistieke en operationele reserve. 4 UCAVs kunnen vanuit een grondstation worden bediend en verplaatst in opslagcontainers. Grondstation en opslagcontainers te plaatsen op zowel vrachtwagen als op vaartuigen.
– Kan zowel vooraf geprogrammeerde routes vliegen als direct gevlogen worden.
LUNA_NG_Backbordsicht_96e68fa99aLUNA-kontrol

 • 1 opleidingssmaldeel (5ste en 7ste smaldeel) – 17x PC-21 en 22x M-346 Master
  De PC-21s en M-346s worden voor opleidingsdoeleinden ingezet.

Op – en aanmerkingen:
– Deze toestellen worden geïntegreerd binnen een Benelux en Europees opleidingscommando. Ze worden hierbij ingezet op gemeenschappelijke opleidingsfaciliteiten in de Benelux, binnen de EDU en daarbuiten.
– 2 PC-21s en 2 M-346s gefinancierd en bemenst door Luxemburg.
image150image152

 Helikopters en VTOL UCAVs:

 • 1 smaldeel gevechtshelikopters (15ste smaldeel) – 11x Apache
  Primaire taak grondondersteuning, secundaire taak observatie en verkenning. 8 AH-64s + 2 voor opleiding + 1 voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve = 11x AH-64 Apaches.

Op- en aanmerkingen:
– 6 helikopters worden overgenomen van Nederland en aangevuld met 5 van de Amerikanen overgenomen Apaches. Worden allemaal geupgrade naar de laatste versie.
– Zullen daardoor ook kunnen gaan opereren vanaf schepen.
– Worden samen met de 22 Nederlandse Apaches van het 301 squadron onderhouden.
image122image124

 • 1 smaldeel lichte utility helikopters (1 Wing 16ste smaldeel) – 11x AW169M
  Van het type AW169M. 8 AW169Ms + 2 voor opleiding + 1 voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve = 11x AW169Ms.

Op- en aanmerkingen:
– Taken worden observatie, utility, lichte transport (ook SOF), medevac en opleiding.
– Zullen de bestaande A109s vervangen.
– 3 helikopters zijn speciaal uitgerust voor SOF-operaties en beschikbaar voor Speciale Operaties C0mponent.
– Kunnen ook vanaf marineschepen opereren.
image160image158

 • 1 smaldeel maritieme ASW helikopters (40ste smaldeel) – 11x NH-90 NFHs
  Met als primaire taak ASW (modules), opererend vanaf de MF-fregatten en LPD/LHD. 8 NH90s + 2 voor opleiding + 1 voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve  = 11 NH-90 NFHs.

Op- en aanmerkingen:
– Huidige 4 NH90 NFHs worden uitgebreid tot 11.
– Alle helikopters worden voorzien van ASW-uitrusting.
– Opereren en worden onderhouden in nauwe samenwerking met het Nederlandse 860 squadron.
image130image132

 • 1 smaldeel middelzware transporthelikopters (1 Wing, 18ste smaldeel) – 11x NH-90 MTTHs. 3 gefinancierd en bemenst door Luxemburg.
  Voor transporttaken boven land en zee. 8 NH90s + 2 voor opleiding + 1 voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve = 11x NH90 MTTHs.

Op- en aanmerkingen:
– Het huidige aantal van 4 NH90 TTH wordt uitgebreid tot 11 NH90 MTTHs (MH90?).
– 3 toestellen worden met extra modules uitgerust voor ook de SAR en Medevac taak.
– 3 helikopters worden speciaal uitgerust voor SOF-operaties en beschikbaar voor Speciale Operaties Commando.
– 3 toestellen worden gefinancierd en bemenst door Luxemburg.
– Ook de 5 toestellen die voor de beoogde Kustwacht zullen gaan vliegen worden door dit smaldeel onderhouden.
– De NH-90 MTTHs kunnen ook vanaf marineschepen opereren.
image134image168

 • 1 smaldeel zware transporthelikopters (1 Wing, 17ste smaldeel)- 11x CH-47 Chinooks
  Ter ondersteuning van het LACO en SOCO. 8 CH-47s + 2 voor opleiding+ 1 voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve = 11 Ch-47 Chinooks.

Op- en aanmerkingen:
– Voor België wordt dit een nieuw toestel. Maar gezien groeiende luchtmobiele inzet van het SOCO nodig en wenselijk.
– Kunnen indien nodig ook (beperkt) opereren vanaf de LPDs, LHDs en JLOS’en. Daarvoor zijn de Chinooks aangepast. Op termijn worden ze vervangen door een gelijk aantal van de Europese/Amerikaanse(?) opvolger.
– Zullen nauw samenwerken in onderhoud en opleiding met het Nederlandse 298 Chinook squadron.
– 3 helikopters worden speciaal uitgerust voor SOF-operaties en beschikbaar voor het SOCO.
size0image176

 • 1 smaldeel grote VTOL UCAVs (81ste smaldeel) – 11x H125M Fennec UCAV
  Voor inlichtingen en observatietaak als ook grondondersteuning. 8 UCAVs vaste vleugel + 2 voor opleiding + 1 voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve = 11x H125M Fennec VTOL UCAV.

Op- en aanmerkingen:
– Als mogelijk voorbeeld is een UCAV variant van de huidige H125M Fennec gekozen. Kan ook een ander model worden dat binnen EUropa voor deze taak wordt ontwikkeld.
– Er zijn voor de H125M Fennec VTOL UCAVs 5 grondstations beschikbaar plus 1 voor logistieke en operationele reserve.
– De VTOL UCAV’s zullen veel samenwerken met de gevechtsvliegtuigen en helikopters. Zijn dan ook in staat tot het uitvoeren van gemeenschappelijke (maritieme) patrouille als ook gevechtstaken. Vitale onderdelen zijn daarom gepantserd.
– Optioneel door mens te vliegen (OPV).
– Naast deze grote U(C)AVs zijn er ook nog middelgrote (zie volgende)- en kleinere modellen VTOL U(C)AVs beschikbaar.
image180image178

 • 1 smaldeel middelgrote VTOL UCAVs (83ste smaldeel) – 33x VTOL UCAVs
  Voor bewakingstaken, inwinnen inlichtingen en observatietaak als ook grondondersteuning. 24 MR UCAV + 6 voor opleiding + 3 voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve = 33x VTOL UCAVs. 5 gefinancierd en bemenst door Luxemburg.

Op- en aanmerkingen:
– Als mogelijk uitvoering de Schiebel Camcopter S-100 variant. Kan ook een ander model worden. Zowel vanaf land als marinevaartuigen inzetbaar.
– Er zijn voor de VTOL UCAVs 9 grondstations in gepantserde containers beschikbaar plus 1 voor logistieke en operationele reserve. 4 VTOL UCAVs kunnen vanuit een grondstation worden bediend en verplaatst in opslagcontainers. Grondstation en opslagcontainers te plaatsen op zowel vrachtwagen als op vaartuigen.
– De VTOL UCAV krijgt ook als taak het bestrijden van andere (heli)drones/U(C)AVs die door een tegenstander worden ingezet voor verkenning of aanvallen. Dit kan zowel met een hard-kill (kleine raketten/bestuurbare munitie) als soft-kill (afschietbare netten).
– Kan zowel vooraf geprogrameerde routes vliegen als direct gevlogen worden.
attachmentgetasset

 • 1 opleidingssmaldeel (9ste smaldeel) – 11x H125M fennec
  De H125M Fennec wordt voor opleidingsdoeleinden ingezet.

Op- en aanmerkingen:
– De helikopter basisopleiding wordt van de VS naar Europa overgebracht.
– Deze toestellen worden geïntegreerd binnen een Benelux en Europees opleidingscommando. Ze worden hierbij ingezet op gemeenschappelijke Benelux en EDU opleidingsfaciliteiten of daarbuiten.
image182image184

Transport en (M)PA-toestellen:

 • 1 smaldeel Transporttoestellen (15 Wing)
  6x A400M transporttoestellen (20ste smaldeel)
  3
  x Airbus A330 MRTT
  Voor transporttaken en tanken in de lucht en
  1x A319CJ
  voor transport/VIP.

Op- en aanmerkingen:
– De 10 CH-130’s worden vervangen door een zestal A400M’s. 1 toestel wordt gefinancierd en bemenst door Luxemburg en zij draagt ook personeel daarvoor bij. Order voor 2 van de beoogde 7 Belgische A400Ms wordt overgenomen door Nederland.
– Er worden 3 Airbus A330 MRTT tank- en vrachttoestellen aangeschaft. 1 toestel wordt gefinancierd door Luxemburg en zij draagt ook personeel daarvoor bij.
– Er zal nauw worden samengewerkt met het Nederlandse 336 squadron en andere A400M en A330 MRTT gebruikers onder andere binnen het European Air Transport Command (EATC).
– De A319CJ kan ook voor gewone transporttaken ingezet kan worden.
a400mgroup
image188image190

 • 1 smaldeel transporttoestellen (15 Wing 21ste smaldeel) – 11x C-295s
  Voor transporttaken en tanken in de lucht. 8 C-295s + 2 voor opleiding + 1 voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve  = 11 C-295s.

Op- en aanmerkingen:
– De C-295’s kunnen door wisseling van modules in taken wijzigen en zo militairen, materiaal als vracht vervoeren of als tankvliegtuig fungeren voor vliegtuigen, F-35Bs en helikopters.
– De beoogde drie C-295 MPAs van de Kustwacht worden ook onderhouden door 21ste smaldeel.
image152.pngimage154

 • 1 smaldeel transporttoestellen (15 Wing 22ste smaldeel) – 5x PC-12 Spectre NG en 5 PC-6 Porter NG.
  Voor transport-, communicatie en observatietaken. 4 PC-12 NGs + 1 voor opleiding, testdoeleinden, logistieke en operationele reserve  = 5 PC-12 NGs. 4 PC-6 NGs + 1 voor opleiding, testdoeleinden, logistieke en operationele reserve  = 5 PC-6 NGs.

Op- en aanmerkingen:
– Toestellen worden ingezet voor het uitvoeren en ondersteunen van missies van de special forces van de krijgsmacht Benelux en bondgenoten. Kunnen vanaf zeer primitieve start- en landingsbanen opereren en hebben grote STOL-capaciteit.
– Naast transport kunnen de toestellen ook steun verlenen wat betreft observatie en communicatie.
– Ook Nederland en Luxemburg leveren piloten en onderhoudspersoneel voor dit smaldeel.
PC-12NG spectre52442_1120854121

 • Plus verschillende ondersteunende en logistieke smaldelen, directoraten en eenheden.
 • primaire bases Lucht Commando en locaties
  De beoogde bases en locaties:

luchtmachtbases BE

 • Vliegbasis van Kleine-Brogel – 10 Tactische Wing gevechtsvliegtuigen (31ste en 349ste smaldeel) met F35As en F-35B en middelgrote vaste vleugel UCAVs (84ste smaldeel).
 • Vliegbasis Bevekom – 1 Wing gevechts- (15ste), lichte- (16ste), middelzware (18ste), zware transporthelikopters (17ste) en middelgrote VTOL UCAVs (83ste). Als ook smaldeel opleidingstoestellen (5ste, 9ste en 6ste helikopter).
 • Vliegbasis Melsbroek – 15 Wing Transportvliegtuigen en tankers (20ste, 21ste en 22ste smaldeel) en MPA toestellen van de Kustwacht.
 • Vliegbasis Florennes – 2 Tactische Wing met F35As (350ste smaldeel) en grote vaste vleugel UCAVs (80ste smaldeel).
 • Vliegbasis Koksijde – Marine helikopters NH90 (40ste smaldeel) en grote VTOL UCAVs (81ste smaldeel) en NH90s MTTH/SAR van de Kustwacht.

1200px-Belgian_Air_Force_C-130_Hercules_at_Melsbroek_Airfield_(107128984)

Er zal verder worden toegewerkt naar een situatie waarbij bases worden samengebracht/gevoegd tot grotere militaire terreinen (primaire defensielocaties). Ook in samenwerking met bondgenoten en binnen de Benelux.

Terug Index


 • CYBERWARFARE COMPONENT

Cyberwarfare zal een steeds serieuzer taakgebied voor de krijgsmacht worden. Primair wordt dit nieuwe krijgsmachtonderdeel defensief georiënteerd. Alle wapensystemen maar ook regel- en ict-systemen en netwerken die daaraan gekoppeld zijn worden door dit Commando beschermd. Onder andere via een defensie computer emergency response team.

cyber-war-1024x843

Dit component zal echter ook in staat zijn om cyberaanvallen uit te voeren om zo systemen e.d. van een tegenstander te ontregelen of plat te leggen. Dit of als afschrikking of als manier om de oorlogsvoering van een tegenstander te bemoeilijken. Enkele honderden specialisten worden permanent werkzaam binnen dit component.

cyberwarrior

 • Een Luxemburgse taskgroep Cyberwarfare zal onderdeel uitmaken van het Belgische Cyberwarfare Component.
 • Er wordt nauw samengewerkt met het Nederlandse krijgsmacht en het Luxemburgse leger binnen een gemeenschappelijke Staf Cyberwarfare Benelux. Deze overkoepelende staf wordt gehuisvest op de Nederlandse Frederik-kazerne in Den Haag. Dit zal leiden tot een nauwe vorm van Belgische, Nederlandse en Luxemburgse samenwerking op het gebied van operatiën, opleidingen, trainingen, logistiek en onderhoud. Hierbij blijven echter alle drie landen soeverein wat betreft de politieke beslissing tot inzet van hun eenheden en middelen. De Commandant Cyberwarfare Benelux is het hoofd van deze staf. Deze functie wordt in cumul vervuld door de Nederlandse Commandant Commando Cyberwarfare. De functie van Deputy Commandant Landstrijdkrachten Benelux wordt in cumul volbracht door de Belgische commandant van het Cyberwarfare Component.

Terug Index


 

 • GENDARMERIE/RIJKSWACHT COMPONENT

De belangrijkste elementen voor dit nieuwe component worden:

 • De Gendarmerie/Rijkswacht wordt als een nieuw operationeel  component binnen de Belgische Krijgsmacht ingevoerd en verzorgt onder andere de politionele taken binnen de Belgische krijgsmacht.
 • De Belgische Politie zal zich qua politionele taken primair naar binnen/nationaal (en secundair of waar nodig naar buiten/internationaal) gaan richten. De Gendarmerie/Rijkswacht juist primair naar buiten/internationaal (en secundair naar binnen/nationaal). Beiden krijgen dus nadrukkelijk een andere oriëntatie, hoewel zij elkaar (kunnen) aanvullen of versterken waar nodig (zie o.a. rol Gendarmerie Nationale Garde).
 • De Gendarmerie/Rijkswacht wordt een paramilitaire organisatie. Dit komt o.a. tot uiting in de kleding (baret) training en bewapening. Alle meer civiel politioneel georiënteerde eenheden en taken worden onderdeel van de Politie en andere overheidsdiensten.

index

 • Er wordt nauw samengewerkt met het Nederlandse Commando Koninklijke Marechaussee en Luxemburgse eenheid binnen een gemeenschappelijke Staf Benelux. Deze overkoepelende staf wordt gehuisvest op de Nederlandse Koningin Beatrix kazerne in Den Haag. Dit leidt tot een nauwe vorm van Nederlandse, Belgische en Luxemburgse samenwerking op het gebied van operaties, opleidingen, trainingen, logistiek en onderhoud. Hierbij blijven echter alle drie landen soeverein wat betreft de politieke beslissing tot inzet van hun eenheden en middelen. De Commandant Gendarmerie Benelux is het hoofd van deze staf. Deze functie wordt in cumul vervuld door de Nederlandse Commandant Commando KMar. De functie van Deputy Commandant Gendarmerie Benelux wordt in cumul volbracht door de Belgische commandant van het Gendarmerie/Rijkswacht Component.
 • De missieduur voor (meerjarige) expeditionaire inzet wordt steeds 4 maanden. Teneinde defensiepersoneel na een uitzending recuperatie te geven voordat een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen op een nieuwe uitzending wordt de uitzend cyclus 1op/3af.

De Rijkswacht/Gendarmerie Component kent de volgende onderdelen:

Terug Index

 • GENDARMERIE/RIJKSWACHT

De Gendarmerie/Rijkswacht zal in 2035 bestaan uit de volgende eenheden:

 • Staf Commandant der Gendarmerie/Rijkswacht
 • Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Gendarmerie/Rijkswacht
 • Landelijke- en Buitenlandse Eenheden
 • Ondersteunende Eenheden

image158.png

En kent de volgende districten met ieder verschillende Gendarmerie/Rijkswacht brigades.
– District … (waaronder luchthaven Brussel)
– District …
– District …
– …

Terug Index

 • GENDARMERIE/RIJKSWACHT KUSTWACHT

De Kustwacht van België zal onder de operationele leiding van de Gendarmerie/Rijkswacht Component gaan vallen. De Kustwacht België zal samen met de Kustwacht van Nederland de Kustwacht Benelux vormen. De naam Kustwacht wordt gehandhaafd om zo duidelijkheid te verschaffen over de identiteit van dit onderdeel in binnen- en buitenland.

4xP0Xs patrouille kustwachtBE

Op- en aanmerkingen:
– Het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) is sinds 2007 de operationele tak van de kustwacht in België. Op dit centrum in Zeebrugge werken douane, scheepvaartpolitie en Defensie samen om na te gaan of alle wetten op zee worden nageleefd. Die drie instanties hebben elk hun eigen taken en houden databases bij over het reilen en zeilen in het Belgisch kustgebied. In het Maritiem Informatiekruispunt bundelen ze hun krachten om informatie te verzamelen, te analyseren en te delen. Een onmisbare taak want voor onze kust ligt een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld.
– De Kustwacht Benelux wordt de overkoepelende staf van de Belgische en Nederlandse Kustwacht, uitgezonderd de Kustwacht Caribisch Gebied. De staf wordt gehuisvest in het Kustwachtcentrum Benelux te Den Helder. Dit zal leiden tot een nauwe vorm van Nederlandse-Belgische kustwachtsamenwerking op het gebied van operatiën, opleidingen, trainingen, logistiek en onderhoud. Hierbij blijven echter beide landen soeverein wat betreft de politieke beslissing tot inzet van hun kustwachtschepen. De Commandant Kustwacht Benelux is het hoofd van de Kustwacht Benelux. Deze functie wordt in cumul vervuld door de Nederlandse Commandant Kustwacht Nederland. Ook de functie van Deputy Commandant Kustwacht Benelux wordt in cumul volbracht door de Belgische Commandant van de Belgische Kustwacht.

kustwachtcentrum.jpeg

– De Kustwacht Benelux wordt onderdeel van de European Border and Coast Guard (EBCG) en monitort het Benelux gedeelte van de buitengrens van het Schengen Gebied. Als zal ook deelnemen aan taken elders langs de EU (water)grens.
– De kustwachtschepen worden standaard van bewapening voorzien om zo ook bewapend op te kunnen treden tegen bijvoorbeeld (drugs)smokkelaars of terroristen.

Terug Index

 • GENDARMERIE/RIJKSWACHT DIRECTIE SPECIALE EENHEDEN (DSU)

Zal van de Federale Politie overgaan naar de Gendarmerie/Rijkswacht. Dit gezien het meer (para)militaire karakter en de zwaardere bewapening, voertuigen en uitrusting van deze eenheid en zwaardere taakstelling gezien de terroristische dreiging.

image162image164

Terug Index

 • GENDARMERIE/RIJKSWACHT DIRECTIE BEWAKING EN BESCHERMING (DAB)

De taken van deze beoogde Gendarmerie/Rijkswacht Directie Bewaking en Bescherming zijn:

 • bijstand aan het bevoegd gezag voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid;
 • bewaking- en beveiligingsopdrachten, zoals het bewaken en beveiligen van vitale locaties zoals luchthaven Zaventem, nucleaire sites, koninklijke paleizen, internationale instellingen, overheidsgebouwen, hoven en rechtbanken;
 • steunverlening bij calamiteiten;
 • steunverlening aan burgeroverheden bij grote evenementen;
 • ceremoniële activiteiten zoals herdenkingen en dergelijke.

image166

Terug Index

 • GENDARMERIE/RIJKSWACHT DIRECTIE NATIONALE GARDE

De Nationale Garde wordt een nieuwe eenheid onder het Gendarmerie/Rijkswacht Commando.

Op- en aanmerkingen:
– de Nationale Garde wordt grotendeels opgebouwd uit bestaande reservisten.
– De brigades worden net als de reguliere Gendarmerie/Rijkswacht brigades verdeeld over een ….tal districten.

 • District …
 • District …
 • District …

Daarnaast verschillende ondersteunende eenheden.

image168image170

De taken van de Gendarmerie/Rijkswacht Nationale Garde zullen nauw aansluiten bij die van de Directie Bewaking en Bescherming (DAB), maar dan uitgevoerd door reservisten, en zullen zijn:

 • bijstand aan het bevoegd gezag voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid;
 • bewaking- en beveiligingsopdrachten, zoals het bewaken en beveiligen van ontruimde gebieden en vitale locaties;
 • steunverlening bij calamiteiten;
 • steunverlening aan militaire transporten die bij grote oefeningen of inzet door België trekken of in België verblijven. De zogenaamde Host Nation Support;
 • steunverlening aan eenheden van de Belgische krijgsmacht tijdens vertrek of terugkeer van uitzending en bij oefeningen;
 • steunverlening aan burgeroverheden bij grote evenementen;
 • ceremoniële activiteiten zoals herdenkingen en dergelijke (o..a. Koninklijke escorte).

5962022926_ed7d9aaed6_b.jpeg

Terug Index

Dit zal in 2035 het volgende beeld opleveren aan middelen:
(aantallen schattingen en voorlopig)

Varend materiaal:

 • 4x patrouillevaartuigen
  Belgische kustwachtvaartuigen. Ready Duty Ship (RDS).

Op- en aanmerkingen:
– Het huidige tweetal patrouillevaartuigen wordt uitgebreid naar 4 gezien de groeiende taken en werkzaamheden in zowel de Benelux als EU kustwateren.
– De PV’s worden ingezet bij taken in het zogenaamde lage geweldsspectrum, zoals kustwacht inzet op de Noordzee en voor missies elders langs de EU grens (met gemengde Kustwacht Benelux bemanning).
– Voor inzet in noodsituaties is het schip ook uitgerust en kan het een groot aantal drenkelingen of evacuees aan boord nemen en verzorgen.
– De vaartuigen hebben 2 LCP/USVs aan boord.
– Bewapening wordt uitgebreid en zal bestaan uit o.a. een CT40 40mm kanon CIWS en 2x Hitrole 12,7mm. Indien nodig zijn er MANPADS en lichte anti-oppervlakte raketten beschikbaar. Ook is er op vitale plaatsen bepantsering aangebracht.
– Werken veel samen met de Nederlandse Kustwacht patrouillevaartuigen als ook die van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Worden ook ingezet voor speciale operaties van het SOCO en DSU.
image172image174

 • En nog verschillende andere (bemande en onbemande) patrouille- en ondersteunende vaartuigen.
  waaronder:
 • 1x Emergency Towing Vessel (ETV) (Damen MPV 8116 incl. 40mm CIWS, 2x Hitrole 12,7mm en 2x LCP/USV).
  multi_purpose_support_vesselNaamloos kopie
 • 20x LCP/USVs (4×2 op RDS, 1×2 op ETV, 8x zelfstandig optreden Kustwacht, 2x opleiding/reserve).Gebaseerd op de ARCIMS van ATLAS ELEKTRONIK. Krijgt bepantsering bij kajuit en vitale plaatsen. Zowel bemand als onbemand inzetbaar met verschillende modules (MCM, ASW, HOV, patrouille, transport) en bewapening. Bemand: bemanning 3 + 8 tot 16 bepakte militairen.

Vliegend materiaal:

 • 3x patrouillevliegtuig Airbus C-295 MPA
  Kustwacht taken worden uitgevoerd door drie C-295 MPA die zijn ondergebracht bij en onderhouden en bemenst worden door het 21ste smaldeel.

Op- en aanmerkingen:
– Zowel voor Nederland en België (Kustwacht Benelux) als vooral inzet bij het bewaken van de EU grenzen elders, zoals de zuidgrens van de EU in de Middellandse Zee.
– Naast primair voor MPA/SAR ook inzetbaar voor transporttaken.
yourfile

 • 5x helikopters NH90 MTTH/SAR
  Een vijftal Belgische NH90 MTTH/SAR voor SAR/Medevac taak.

Op- en aanmerkingen:
– Worden samen met soortgelijke helikopters van het Luchtcomponent onderhouden binnen het 40ste smaldeel.
– Naast primair voor SAR ook inzetbaar voor transporttaken. Onder andere door DSU.
– De helikopters zullen ook kunnen opereren vanaf de Nederlandse Kustwacht OPVs.
nhi2113-content-1

 • 11x middelgrote UCAVs
  Voor bewakingstaken, inwinnen inlichtingen en observatietaak als grondondersteuning. 8 UCAV + 2 voor opleiding en 1 voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve = 11x UCAVs.

Op- en aanmerkingen:
– Als mogelijk uitvoering de LUNA NG TUAS. Kan ook een ander model worden. Zowel vanaf land als vaartuigen inzetbaar.
– Er zijn voor de UCAVs 3 grondstations in gepantserde containers beschikbaar plus 1 voor logistieke en operationele reserve. 4 UCAVs kunnen vanuit een grondstation worden bediend en verplaatst in opslagcontainers. Grondstation en opslagcontainers te plaatsen op zowel vrachtwagen als op vaartuigen.
– Kan zowel vooraf geprogrammeerde routes vliegen als direct gevlogen worden.
– Worden onderhouden bij het 84ste smaldeel van het Luchtcomponent.
– Ook deze UCAVs van de Kustwacht kunnen bewapend worden.
LUNA_NG_Backbordsicht_96e68fa99aLUNA-kontrol

 • 11x middelgrote VTOL UCAVs
  Voor bewakingstaken, inwinnen inlichtingen en observatietaak als ook grondondersteuning. 8 VTOL UCAV + 2 voor opleiding en 1 voor testdoeleinden, logistieke en operationele reserve = 11x VTOL UCAVs.

Op- en aanmerkingen:
– Als mogelijk uitvoering de Schiebel Camcopter S-100 variant. Kan ook een ander model worden. Zowel vanaf land als kustwachtvaartuigen inzetbaar.
– Er zijn voor de VTOL UCAVs 3 grondstations in gepantserde containers beschikbaar plus 1 voor logistieke en operationele reserve. 4 VTOL UCAVs kunnen vanuit een grondstation worden bediend en verplaatst in opslagcontainers. Grondstation en opslagcontainers te plaatsen op zowel vrachtwagen als op vaartuigen.
– De VTOL UCAV krijgt ook als taak het bestrijden van andere (VTOL)drones/U(C)AVs die door een tegenstander worden ingezet voor verkenning of aanvallen. Dit kan zowel met een hard-kill (raketten) als soft-kill (afschietbare netten).
– Kan zowel vooraf geprogrammeerde routes vliegen als direct gevlogen worden.
– Worden onderhouden bij het 83ste smaldeel van de Luchtcomponent.
– Ook deze Kustwacht UCAVs kunnen bewapend worden.
attachmentgetasset

Pantsermateriaal:

 • +/- 30x pantserwielvoertuig Griffon
  Van het type Griffon in Gendarmerie/Rijkswacht blauw.

Griffon_VBMR_6x6_Armoured_Multi-role_vehicle_France_French_army_defense_industry_military_equipment_001DC7QtpAXsAAV_EX

 • +/- 30x pantserwielvoertuig Jaguar
  In Gendarmerie/Rijkswacht blauw (zonder ATGW).
 • +/- 90x gepantserde voertuig Lynx LMV2
  In Gendarmerie/Rijkswacht blauw

Belgium+MPMilitary_Police_2009-093_1

 • En verschillende andere voer- en vaartuigen, motoren, drones, bewapening en hulpmiddelen.

Terug Index


BIJGEWERKT OP : 23-08-2017 17:00

Ronald Elzenga

UPDATE-REGISTER

– Het zeilend opleidingsschip A958 Zenobe Gramme zal worden afgestoten en de opleidingen overgezet naar de nieuwe opleidingsschepen van Zeestrijdkrachten Benelux (zie Nederlandse Marine).
– Toevoeging van een 22ste smaldeel met lichtere transporttoestellen PC-6 Porter NG en PC-12 NG Spectre voor inzet special forces van de krijgsmacht Benelux.
– Aantal Belgische A400Ms terug van 6 naar 5. 1 extra overgekocht/genomen door Nederland.
– Aantal NH90 en CH-47 transporthelikopters aangepast voor SOF taken van 5 naar 3.
– Het LCP concept dat ik zelf ook voorzag op basis van de ARCIMS is inmiddels door Atlas Elektroniks zelf verder uitgewerkt en besteld door British Royal Navy. New workboats for Royal Navy Super!
– De NH90s van de Kustwacht ondergebracht qua onderhoud ed bij de 40ste smaldeel.
– Uitbreiding platforms met voorzieningen voor laser-wapen, bij zowel ZECO als LACO.
– Benaming Medium Brigade naar Mechanized Brigade binnen LACO.
– Aanvulling bij Ambitieniveau. 5D aanpak.
– Bij het Speciale Operaties Component zijn de LMV2s vervangen door Mungo 2 LTTVs.
– Duikvaartuigen nu op basis van Damen MRAV 660. Gelijk aan die van Nederland.
– Vervanging Piranha en Fennek door Franse pantservoertuigen na beslissing in deze door de Belgische regering.
– Kustwacht UCAVs van beide 5x naar 11x. Na nieuwe berekening en inschatting.
– 17 ipv 22 PC-21 trainers. En Luxemburg financiert en bemenst van elke trainer 2 ipv 3 exemplaren.
– Toevoeging Storm Shadow kruisraketten aan arsenaal multifunctionele fregatten.
– A400M van 6 naar 7. 1 doorverkocht aan Nederland.
– Aantal NH90 MTTH van 22 naar 11.
– De MALE UCAVs worden direct de MALE RPAS. Er komt geen interim met MQ-9 Reapers.
– Duikvaartuigen op basis Damen MRAV 1600. Focus op kustwateren en zeehavens.
– Opzet schets beeld van 2035 ipv 2030. Tijd gaat voort, opzet schuift door.
– Invoeringsschema marineschepen aangepast. Wat scherper gepland omdat noodzaak van instroming of vervanging sterker is meegewogen.
– Beoogde Belgische Kustwacht krijgt ook eigen UCAVs.
– Aantal middelgrote VTOL UCAVs van 22 naar 33. 5 door Luxemburg. Andere inschatting gemaakt.
– Van 17 naar 11 grote vaste vleugel UCAVs. Geen inbreng van Luxemburg. Andere inschatting gemaakt van wat nodig is en kan.
– Van 7 naar 6 A400Ms. Belgie investeert dat vrijgekomen geld in andere middelen en kleinere transporttoestellen. Nederland neemt 2 toestellen in de Belgische order over.
– In 2030 wordt er een LOS ingevoerd. Dit om de logistieke capaciteit van Zeemacht Benelux te versterken. Die tot dan toe heeft gerust op de beiden Nederlandse JLOS/JSSen. Nederland zal rond 2034 ook een LOS invoeren, zusterschip van de Belgische LOS.
– 5 ipv 3 NH90 MTTH/SAR toestellen gezien groeiende vraag naar kustwachttaken en ook benodigde inzet elders in het EU grensgebied.
– Invoer 3 C295 MPA patrouillevliegtuigen voor de Kustwacht.
– Toevoeging middelgroot model VTOL UCAVs bij de Luchtcomponent. Niet de eerst gekozen ProDrone maar nu de Schiebel Camcopter S-100. Grotere prestaties en uithoudingsvermogen nodig om ook de hele range aan rotor- en vaste vleugel drones te kunnen opsporen en bestrijden.
– Ook toevoeging middelgroot vaste vleugel model UCAV, de LUNA NG TUAS.
– De A962 Belgica zal rond 2022 worden vervangen door een nieuwe HOV.
– Aantal Apaches en AW169M elk terug van 22 naar 11.
– Aantal Belgische A400Ms van 7 naar 6.
– Aantal C-295s van 8 naar 11. Meer focus op deze vorm van luchttransport/mobiliteit.
– Luxemburg financiert en bemenst 2 ipv 3 MALE RPAS UCAVs.
– Index linkt nu naar hoofdstukken.
– Het ambitieniveau is geactualiseerd.
– Kustwacht AW169M wordt vervangen door NH90 MTTH/SAR. 3 ipv 2 helikopters Kustwacht. En 2 ipv 1 LCPs op RDS.
– Verdubbeling aantal trainers Luchtcomponent.
– Verdeling artillerie tussen LACO en SOCO. Toename artillerie naar beschikbaarheid batterij van 8 stukken voor ieder bataljon.
– Invoerschema’s van marine en Luchtmachtdeel aangepast en over een langere periode gespreid. Zoals operationeel worden van nieuwe LHD en F35B.

Terug Index

Advertenties

One comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s